👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تست رياضي و هندسه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تست رياضي و هندسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏1-نسبت به مجموعه هاي A‏و B‏و C‏ برابري
‏الف: همواره درست است. ب: هيچگاه درست نيست
‏ج: آنگاه درست است كه ‏ د:آنگاه درست است كه
‏2-رقم يكان عدد ‏ برابر است با:
‏الف: 1 ب: 9
‏ ج: 7 د: 3
‏3-عدد ‏ در پايه 2 به كدام صورت زير نوشته مي شود؟
‏الف: ....1101010/0 ‏ب: ...1011011011/0
‏ج: ...101001001/0 ‏د: ...1001001001/0
‏4-به فرض آنكه n‏عددي صحيح مثبت باشد مجموعه رقمهاي عدد ‏ برابر است با
‏الف: 4 ب: n‏ 4
‏ج: ‏ د:
‏5-كوچكترين عدد صحيح بزرگتر از ‏ برابر است با:
‏الف: 96 ب: 97
‏ج: 98 ‏ د: 99
‏6-حاصلضرب همة مقسوم عليه هاي عدد 100 كدام است؟
2
‏الف: ‏ ب: ‏
‏ج: ‏ ‏ د:
‏7-هر گاه عدد طبيعي N‏ مجذور كامل باشد كوچكترين عدد طبيعي بزرگتر از n‏ كه مجذور كامل باشد چيست؟
‏الف) n+1‏ ‏ ب) ‏
‏ج) ‏ ‏د)
‏8-معادله مقابل را حل كنيد.
‏الف: 2 ‏ب: 2-
‏ج: 3 ‏د: 1-
‏9-در دستگاه معادلات ‏ حاصل عبارت ‏ كدام است؟
‏الف: 7 ب: 8
‏ج: 9 د:10
‏10-شخصي مي خواهد كاري را 8 روزه و با روزي 2 ساعت كار تمام كند پس از 2 روز وي بيمار مي شود و بيماري او 2 روز به طول مي انجامد. در صورتي كه 2 نفر ديگر به كمك او بيايند آنها روزي چند ساعت بايد كار كنند تا كل كار در همان 8 روز به تمام شود.
3
‏الف) 7 ب) 5/1
‏ج)2 د)4
‏11-
‏الف: 1560 ب: 1580
‏ج: 3120 د: 3160
‏12- اتومبيلي مسيري را كه با سرعت 30 كيلومتر بر ساعت مي پيمايد. سپس همان مسير را با سرعت 70 كيلومتر بر ساعت در يك دقيقه و به جاي اول باز مي گردد. سرعت متوسط (بر حسب ‏) اين اتومبيل در رفت و برگشت چقدر بوده است.
‏الف: 60 ب: 75
‏ج: 42 د: 48
‏13- بهاي يك ظرف سوپ يك كوفته برنجي و يك ليوان آب معدني مي شود 76 هزار تومان يك ظرف سوپ 2 كوفته برنجي و يك ليوان آب معدني مي شود 99 هزار تومان. يك ظرف سوپ و يك كو فته برنجي مي شود 55 هزار تومان حال بهاي 2 ظرف سوپ 3 كوفته برنجي و يك ليوان آب معدني چند مي شود؟
‏الف: 154 هزار تومان ‏ب: 153 هزار تومان

 

تحقیق گسل بینالود تست انتگرال تحقیق موتورهای یکفاز تحقیق گیاهان دارویی