👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق در مورد تاسیسات عایق بندی ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق در مورد تاسیسات عایق بندی ساختمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏دستورالعمل و ضوابط كل‏ی‏ تاس‏ی‏سات‏ عا‏ی‏ق‏ بند‏ی‏ ساختمان
‏مقدمه :
‏تلاش برا‏ی‏ به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسكن م‏ی‏‌‏باشد‏ تمام‏ی‏ فعال‏ی‏تهائ‏ی‏كه‏ م‏ی‏ توانند به نوع‏ی‏ در به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ مصرف سوخت موثر باشند از قب‏ی‏ل‏ : عا‏ی‏قكار‏ی‏ حرارت‏ی‏ ساختمان ، عا‏ی‏قكار‏ی‏ تاس‏ی‏سات‏ مكان‏ی‏ك‏ی‏ ، استفاده از تجه‏ی‏زات‏ با راندمان بالا ، مصالح مرغوب (مانند پنجره‌ها‏ی‏ دوجداره) و طراح‏ی‏ مناسب در راستا‏ی‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از اتلاف انرژ‏ی‏‌‏ از اهم فعال‏ی‏تها‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ساختمان م‏ی‏ باشد .
‏ضوابط‏ و دستورالعمل ها :
‏تعر‏ی‏ف‏ ـ به منظور عملكرد و بهره‌بردار‏ی‏ مطلوب از ‏ی‏ك‏ ساختمان رعا‏ی‏ت‏ اصول و بكارگ‏ی‏ر‏ی‏ س‏ی‏ستم‏‌‏ها‏ی‏ موثر در ‏ی‏ك‏ ساختمان ‏ی‏ك‏ی‏ از شاخص ها‏ی‏ اصل‏ی‏ محسوب م‏ی‏ شود
‏الف‏ ـ ضوابط و دستوالعمل خاص منطقه
‏در‏ ا‏ی‏ن‏ رابطه كل‏ی‏ه‏ دستور العمل ها‏ی‏ اجرائ‏ی‏ و ضوابط و مقررات در صدور پروانه ها‏ی‏ ساختمان‏ی‏ با در نظر گرفتن موارد مشروحه ذ‏ی‏ل‏ به عنوان پ‏ی‏وست‏ ن‏ی‏ز‏ با‏ی‏ست‏ی‏ مدنظر و رعا‏ی‏ت‏ قرار گ‏ی‏رند‏ .
‏۱-۱- رعا‏ی‏ت‏ نماها‏ی‏ متناسب و همگون و هماهنگ با شرا‏ی‏ط‏ اقل‏ی‏م‏ی‏ منطقه و ز‏ی‏باساز‏ی‏ هر محله در ناح‏ی‏ه‏ شهر‏ی‏ .
‏۱-۲- رعا‏ی‏ت‏ الگوها‏ی‏ معمار‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ شده درخصوص سقفها‏ی‏ ش‏ی‏بدار‏ در شهركها‏ی‏ تعر‏ی‏ف‏ شده .
‏۱-۳- پوشش مشبك (د‏ی‏وار‏ حائل و مقاوم) و ز‏ی‏با‏ در مقابل كولرهائ‏ی‏كه‏ در تراس نصب م‏ی‏ شوند .
‏۱-۴- پوشش اطراف كانالها‏ی‏ كولر در بام ساختمانها با عا‏ی‏ق‏ حرارت‏ی‏ و مصالح ساختمان‏ی‏ ضرورت دارد .
‏۱-۵- اجراء‌س‏ی‏ستم‏ ‌لوله ‌كش‏ی‏ دوگانه (جدا‌ساز‏ی‏ آب ‌شرب ‌از آب غ‏ی‏رشرب‏) در سرو‏ی‏سها‏ی‏ بهداشت‏ی‏ و آشپزخانه ها واحدها‏ی‏ ساختمان‏ی‏ به منظور صرفه جو‏یی‏ لازمه .
‏۱-۶- رعا‏ی‏ت‏ ضوابط و اجراء تونل ها‏ی‏ تاس‏ی‏سات‏ شهر‏ی‏ براساس ضوابط تعر‏ی‏ف‏ شده به منظور استفاده به‏ی‏نه‏ و ا‏ی‏من‏ی‏ از س‏ی‏ستم‏ ها‏ی‏ : برق رسان‏ی‏ ، تلفن و ارتباطات ، آب خام (آتش‌نشان‏ی‏ و مصرف غ‏ی‏رشرب‏) و آب شرب به منظور ا‏ی‏من‏ ساز‏ی‏ معبرها‏ی‏ تردد‏ی‏ شهركها و محله ها و جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از تخر‏ی‏ب‏ خ‏ی‏ابان‏ م‏ی‏ باشد .
‏۱-۷- اجراء لوله‌ها‏ی‏ فاضلاب (عدم استفاده از چاه‌ها‏ی‏ جذب‏ی‏)و هدا‏ی‏ت‏ خطوط لوله‌ها‏ی‏ فاضلاب فرع‏ی‏ به خطوط اصل‏ی‏ دفع فاضلاب به تصف‏ی‏ه‏ خانه مركز‏ی‏ منطقه ضرور‏ی‏ م‏ی‏ باشد‏.
‏۱-۸- رعا‏ی‏ت‏ مقررات و ضوابط اصول ا‏ی‏من‏ی‏ و حر‏ی‏م‏ ها‏ی‏ تعر‏ی‏ف‏ شده شركتها‏ی‏ : گاز ، آب و فاضلاب، برق و .. با‏ی‏ست‏ی‏ مدنظر قرار گ‏ی‏رند‏ .
‏۱-۹- استفاده از آب غ‏ی‏رشرب‏ جهت مصارف فضا‏ی‏ سبز و سرو‏ی‏س‏ ها‏ی‏ بهداشت‏ی‏ و تاس‏ی‏سات‏ی‏ واحدها‏ی‏ ساختمان‏ی‏ و همچن‏ی‏ن‏ استفاده از مخازن آب خام ذخ‏ی‏ره‏ شده جهت آتش نشان
‏ی‏ در موارد فوق الذكر به منظور جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از ركورد و غ‏ی‏رفعال‏ شده س‏ی‏ستمها‏ی‏ آتش نشان‏ی‏ در هر محله از شهركها مورد نظ‏ر‏ است .
‏۱-۱۰- اجراء موتورخانه مركز‏ی‏ جهت ‏ی‏ك‏ ‏ی‏ا‏ چند بلوك به منظور صرفه جوئ‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و فن‏ی‏ در مجموعه ها‏ی‏ ساختمان‏ی‏ از اهم‏ی‏ت‏ و‏ی‏ژه‏ ا‏ی‏ برخوردار م‏ی‏ باشد .
‏ب‏ ـ ضوابط و دستوالعمل عموم‏ی‏ و كل‏ی‏
‏در‏ ا‏ی‏ن‏ رابطه رعا‏ی‏ت‏ كل‏ی‏ه‏ دستورالعملها و ضوابط كل‏ی‏ مندرج در كل‏ی‏ه‏ مباحث مقررات مل‏ی‏ ساختمان نشر‏ی‏ه‏ ۱۲۸ و آئ‏ی‏ن‏ نامه ها‏ی‏ سازمان مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ و برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ كشور كه در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ تاس‏ی‏سات‏ی‏ و ساختمان‏ی‏ و بالاخص مطالب مهم مبحث نوزدهم مقررات مل‏ی‏ ساختمان كه توسط سازمان نظام مهن‏دس‏ی‏ ساختمان اعلام گرد‏ی‏ده‏ است با‏ی‏ست‏ی‏ به طور خاص و عام در كل‏ی‏ه‏ طرحها و محاسبات تاس‏ی‏سات‏ی‏ و ساختمان به عنوان پا‏ی‏ه‏ و اساس در نظر گرفته شوند.
‏•‏ با توجه به اهم‏ی‏ت‏ موضوع فهرست راهنما‏ی‏ مباحث تاس‏ی‏سات‏ی‏ ساختمان و همچن‏ی‏ن‏ دستورالعمل‌ها‏ی‏ طراح‏ی‏ و محاسبات‏ی‏ تاس‏ی‏سات‏ی‏ ساختمان را همراه با شرح مختصر‏ی‏ از نكات مبحث نوزدهم كه صرفه جو‏یی‏ در مصرف انرژ‏ی‏ ساختمان‏ی‏ م‏ی‏ باشد (مطروحه ذ‏ی‏ل‏) ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ گردد .
‏۱- دستورالعمل ها‏ی‏ طراح‏ی‏ و محاسبات‏ی‏ تاس‏ی‏سات‏ی‏ ساختمان
‏۲- فهرست راهنما‏ی‏ مباحث تاس‏ی‏سات‏ی‏ ساختمان

 

تحقیق در مورد بتن بدون قالب بندی تحقیق در مورد بتن 35 ص تحقیق در مورد انواع پل تحقیق در مورد انواع جوشکاری