👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد:توسعۀ تکنولوژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد:توسعۀ تکنولوژی

توسعۀ تکنولوژی
ارکان توسعه:
الف : مذهب و فرهنگ
ب :حکومت و دولت
ج : ساختارها و روابط اجتماعی اقتصادی
د : منابع طبیعی ، انسانی ، تکنولوژی
ﻫ :جایگاه و نقش توسعه
ابعاد توسعه :
1: توسعه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
2:توسعه اقتصادی
3: توسعه صنعتی
4: توسعه صنعتی

پاورپوینت در مورد خودمراقبتی در بیماران دیابتی پاورپوینت در مورد تکنیک های تولید مثلی در دام پاورپوینت در مورد بهداشت فردی و عمومی پاورپوینت در مورد باسیل های گرم + اسپورزا + باسیلوس ها و کلستریدیوم ها