👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس روزانه علوم پنجم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس روزانه علوم پنجم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏درس: ‏علوم ‏پایه : ‏پنجم ‏دبستان ‏سال تحصیلی
‏فعالیت های تکلمیلی
‏روش ارزش یابی پیش نهادی
‏وسایل کمک آموزشی
‏هدف کلی هر جلسه
‏موضوع و عنوان درس
‏درس
‏جلسه
‏هفته
‏ماه
‏پرسیدن، آزمون عملکردی
‏استفاده از کتاب درسی
‏آماده کردن ذهن دانش آموزان برای فراگیری مطالب جدید و همچنین مرور مطالب آموخته شده
‏یادآوری مطالب سال
‏گذشته
‏مرور مطالب علوم
‏سال چهارم
‏اول
‏هفته
‏ اول
‏ماه مهر
‏انجام آزمایش و فعالیت کتاب در خانه و ارایه گزارش به کلاس
‏مشاهده و انجام آزمایش
‏کتاب درسی ، فرفره،
‏زمان سنج
‏بررسی تاثیر ویژگیهای فرفره در زمان فرود آمدن و رسیدن آن به زمین ،یادگیری نحوه ساختن فرفره
‏عوامل موثر در فرود آمدن فرفره همچنین آشنایی با نحوه ساختن فرفره
‏صفحات یک تا سه
‏دوم
‏انجام آزمایش صفحات چهار و پنج و ارایه گزارش به
‏ کلاس
‏مشاهده و انجام آزمایش
‏فرفره با پهنای بال متفاوت و زمان سنج
‏بررسی تاثیرپهنای فرفره در زمان فرود آمدن آن
‏آزمایش تغییر پهنای فرفره
‏صفحات چهار و پنج
‏سوم
‏انجام آزمایش صفحه شش و ارایه گزارش به کلاس
‏مشاهده و انجام آزمایش
‏فرفره با اندازه بالهای متفاوت و زمان سنج
‏بررسی تاثیر طول بال فرفره در زمان فرود آمدن آنها بر روی زمین
‏آزمایش فرفره با اندازه بالهای متفاوت
‏صفحه شش
‏چهارم
‏هفته
‏ دوم
‏پرسیدن ویا آزمون عملکردی
‏ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان و میزان موفقیت آنها در فراگیری مطلب
‏مرور فصل اول و ارزشیابی
‏پنجم
‏انجام مشاهدات بیشتر برای دیدن تغییرات مواد در محیط و بیان مشاهدات
‏پرسیدن
‏کتاب درسی ، استفاده از مواد در دسترس برای نشان دادن تغییر
‏مشاهده تغییرات مواد در زندگی روزمره و بیان چند نمونه از این تغییرات
‏تغییرات مواد
‏صفحات هفت و هشت
‏ششم
‏انجام فعالیت های دیگری که در آنها تغییر فیزیکی صورت می گیرد .
‏مشاهده
‏مواد و وسایل لازم برای ساختن بادبادک
‏آموزش نحوه ساختن بادبادک و آشنایی با تغییرات فیزیکی
‏ساختن بادبادک و آشنایی با تغییر فیزیکی
‏صفحه نه
‏هفتم
‏هفته
2
‏ سوم
‏انجام آزمایش صفحه ده
‏پرسیدن و یا آزمون عملکردی
‏کتاب درسی
‏آشنایی با معنا و مفهوم تغیر شیمی
‏تغییر شیمیایی
‏صفحه ده
‏هشتم
‏مشاهده چند نمونه دیگر از تغییرات در محیط و بیان فیزیکی یا شیمیایی بودن تغییر آنها
‏پرسیدن و یا مشاهده
‏کتاب درسی
‏فهم و تثبیت یادگیری و آشنایی با مثال های بیشتر تغییرات فیزیکی و شیمیایی
‏انجام آزمایش و فعالیت ها برای فهم بهتر تغییرات فیزیکی و شیمیایی
‏صفحات یازده و دوازده
‏نهم
‏انجام آزمایش صفحه سیزده در خانه ب کمک بزرگترها و ارایه گزارش به کلاس
‏پرسیدن
‏کتاب درسی
‏آشنایی با چگونگی درست کردن نوشیدنی گازدار ،آشنایی با تغییرات کند وتند و همچنین آشنایی با تغییرات محیط و چگونگی ایجاد تغییرات توسط انسان
‏نحوه تهیه نوشیدنی گازدار، سرعت تغییرات و تغییرات زندگی
‏صفحات سیزده و چهارده
‏دهم
‏هفته
‏ چهارم
‏تهیه لیستی از تغییراتی که انسان در ایجاد آن دخالت دارد ،تهیه لیستی که انسان در آن تغییرات نقشی ندارد
‏پرسیدن
‏کتاب درسی
‏آشنایی با انواع تغییراتی که انسان در ایجاد آنها نقش دارد یا ندارد، بررسی مفید یا مضر بودن این تغییرات
‏انجام فعالیت های کتاب
‏صفحات پانزده و شانزده
‏يازدهم
‏پرسیدن یا آزمون عملکردی فصل
‏کتاب درسی
‏سنجش میزان موفقیت دانش آموزان در فراگیری فصل
‏مرور فصل دوم
‏ارزشیابی از فصل دوم
‏دوازدهم
‏درست کردن رنگین کمان در خانه
‏مشاهده و پرسیدن
‏کتاب درسی و آب فشان برای درست کردن رنگین کمان
‏آشنایی با نحوه درست کردن رنگین کمان
‏رنگین کمان و نحوه درست کردن رنگین کرمان
‏صفحات هفدهم و هجدهم
‏سيزدهم
‏هفته
‏ پنجم
‏ماه آبان
‏درست کردن رنگین کمان با وسایل ذکر شده در خانه
‏مشاهده
‏لوله خودکار ،منشور،
‏اینه و یک ظرف شفاف شیشه ای حاوی آب
‏آشنایی با سایر روش های درست کردن رنگین کمان
‏روش های دیگر درست کردن رنگین کمان
‏صفحه نوزده
‏چهاردهم
‏استفاده از ذره بین برای مطالعه روزنامه و نوشته های ریز
‏پرسیدن
‏ذره بین و کتاب درسی
‏آشنایی با ذره بین و ویژگی های آن و همچنین کاربرد آن در زندگی روزمره
‏ذره بین و کاربرد آن
‏صفحات بیست و بیست و یک
‏پانزدهم
4
‏انجام چندین باره آزمایش برای اطمینان و فهم بیشتر
‏مشاهده
‏شمع،ذره بین ،متر ،کبریت و صفحه کاغذ
‏نشان دادن اینکه با استفاده از ذره بین می توان تصویر اجسام را بر روی صفحه نشان داد.
‏انجام آزمایش
‏صفحه بیست و دو
‏شانزدهم
‏هفته
‏ ششم
‏تهیه لیستی از وسایلی که در آنها عدسی به کار رفته است
‏پرسیدن
‏استفاده از وسایلی که در آنها عدسی به کار رفته و کتاب درسی
‏آشنایی با کاربرد عدسی ها در زندگی روزمره
‏کاربرد عدسی ها و انجام آزمایش
‏صفحات بیست و سه و بیست و چهار
‏هفدهم
‏پرسیدن یا آزمون از فصل
‏کتاب درسی
‏دریافت بازخورد از میزان یادگیری
‏ دانش آموزان
‏مرور فصل سوم
‏ارزشیابی از فصل سوم
‏هجدهم
‏مطالعه مطالبی راجبه فسیل و پرسش از بزرگتر ها
‏پرسیدن
‏کتاب درسی
‏آشنایی با فسیل، فواید آن
‏برگی از تاریخ ، آشنایی با فسیل
‏صفحات بیست و پنج و بیست و شش
‏نوزدهم
‏هفته
‏ هفتم
‏مقایسه چندین جسم واقعی و اثر آنها بر روی خاک و بیان شباهت ها و تفاوت های آن ها
‏مشاهده و انجام آزمایش
‏ظرف ، گل مجسمه سازی ،اب،ذره بین و خط کش و قاشق
‏آشنایی و مشاهده تفاوت و شباهت یک جسم واقعی با اثر آن بر روی گل
‏انجام آزمایش
‏صفحات بیست و هفت و بیست و هشت
‏بيستم
‏مشاهده چندین فسیل دیگر از جانوران بیان اطلاعت دریافتی از انها
‏مشاهده و پرسیدن
‏کتاب درسی
‏آشنایی با دایناسور ها از طریق مشاهده فسیل آنها و دریافت اطلاعاتی راجبه آنها
‏دایناسور ها و اطلاعت دریافتی از فسیل آنها
‏صفحه بیست و نه
‏بيست ويكم
‏بررسی انواع خاک و پیدا کردن آثار جانداران از داخل آنها
‏مشاهده
‏خاک،قاشق ،دستکش،ذره بین،دفترچه و ...
‏پیدا کردن آثار جانداران از خاک
‏مانند زمین شناسان
‏صفحات سی و سی و یک
‏بيست و دوم
‏هفته
‏ هشتم
‏پرسیدن
‏کتاب درسی و تصاویری از فسیل جانداران مختلف
‏آشنایی با نحوه تشکیل فسیل و شرایط تشکیل آن
‏معنا و مفهوم فسیل
‏صفحات سی و دو و سی و سه
‏بيست و سوم
‏مشاهده انواع فسیل و بیان میزان اطلاعت دریافتی از انها
‏مشاهده و پرسیدن
‏کتاب درسی و تصاویری از فسیل جانداران مختلف
‏آشنایی با اینکه فسیل ها چه اطلاعاتی در اختیار انسان قرار می دهد
‏رمز گشایی
‏صفحه سی و چهار
‏بيست و چهارم

 

طرح درس روزانه علوم چهارم طرح درس روزانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی طرح درس روزانه اجتماعی پایه سوم طرح درس روزانه اجتماعی پایه چهارم