👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏زنگ اول
‏زنگ دوم
‏زنگ سوم
‏زنگ چهارم
‏زنگ پنجم
‏شنبه
‏قرآن
‏ریاضی
‏فارسی
‏فارسی
‏هنر
‏یکشنبه
‏فارسی
‏فارسی
‏علوم
‏ریاضی
‏ورزش
‏دوشنبه
‏ریاضی
‏فارسی
‏فارسی
‏هنر
‏علوم
‏سه شنبه
‏فارسی
‏ریاضی
‏فارسی
‏فارسی
‏ورزش
‏چهارشنبه
‏ریاضی
‏علوم
‏فارسی
‏فارسی
‏-
2
‏فعالیت های تکلمیلی
‏(توسط والدین در منزل)
‏روش ارزش یابی پیش نهادی
‏وسایل کمک آموزشی
‏هدف کلی هر جلسه
‏موضوع و عنوان درس
‏تم
‏جلسه
‏آزمون عملکردی
‏لوحه ریاضی / تخته / مداد‏های ‏ رنگی
‏چپ ،‏ ‏راست‏ ‏،‏ ‏با‏لا‏ ،پایين،‏ ‏قبل وبعد اشكال ساده هندسی
‏رزق وروزی‏
‏ص1
‏یک
‏1
‏از فرزند خود بخواهید تا اشیای مثل هم، مانند قاشق، بشقاب، لیوان و ... را بشمارند که تعداد آنها از 5 تا کمتر باشد.
‏آزمون عملکردی
‏لوحه ریاضی / تخته / چینه یا مدادهای رنگی
‏شمارش اعداد‏ 1‏تا5،‏ ‏بكارگيری مفهوم شمارش در محيط پيرامونی
‏ص2
‏یک
‏2
‏از فرزند خود بخواهید چیزهایی را در اطراف خود به شما نشاندهد که مثل شکلهای باال هستند.
‏آزمون عملکردی
‏تخته / چینه یا مدادهای رنگی‏ /خمیر بازی
‏شمارش اعدادتا5،آشنایی بااشكال هندسی،درك تفاوت ها و‏ ‏شباهتهای اشكال هندسی
‏ص3
‏یک
‏3
‏ّ توجه فرزند خود را به الگوهایی جلب کنید که در اطراف وجود دارد؛ برای مثال، ّ طرح دور فرش یک الگوی مشخص دارد.
‏آزمون عملکردی
‏تخته / مداد رنگی
‏توانایی كپی برداری از یك الگوی ارائه شده،توانایی ساخت الگوهای‏ ‏متناظرباالگو های داده شده،‏درك الگوهای پيرامونی وبيان آنها‏ ‏كشيدن الگو های متفاوت
‏ص4
‏یک
‏4
‏از فرزند خود بخواهید الگوی شکلها را با شمردن و استفاده از عددهای 1 و 2 بیان کند.
‏آزمون عملکردی
‏تخته / چینه های رنگی /
‏ت‏شخيص د‏سته هایی كه دارای الگو هستندیا‏ ‏نه.بيان‏ این كه چرا‏یك دسته تشكيل الگو می دهند ‏دیگری نه
‏ص5
‏یک
‏5
‏از فرزند خود بخواهید در موقعیتهای زندگی روزمر‏ّه ‏از شمارش استفاده کند و تعداد را سریع بگوید.
‏آزمون عملکردی
‏چینه / تخته
‏استفاده از انگشتان دست برای ارائه نمایش های مختلف یك مفهوم ،برقراری ارتباط بين نمایش های مختلف یك مفهوم ،تشخيص الگو وادامه دادن آن ،برقراری ارتباط بين ادراك كالمی-تصویری ‏–‏دست‏
‏ص6 و7
‏یک
‏6
4
‏خمیر بازی به دستورزی و توانایی حرکت انگشتان دست فرزند شما کمک میکند.
‏ورزی‏
‏آزمون عملکردی
‏مرور با استفاده از دیتا
‏مرور تم و ارزیابی‏ ‏از‏ ‏مطالب‏ ‏آموخته‏ ‏شده
‏یک
‏7
‏در زندگی روزمرّه‏ موارد زیادی هست که بدون شمردن میتوان دستههای با تعداد مساوی را پیدا کرد؛ برای مثال، کنار هر قاشق یک چنگال است.
‏آزمون عملکردی
‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی
‏برقراری تناظر یك به یك ،بكارگيری مفهوم تناظردرمحيط پيرامونی بااستفاده از اشيا در دسترس
‏امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان
‏ص8و9
‏دو
‏8
‏فرزند شما باید تعداد اشیای دستههای کمتر از 4 تا را بدون شمردن بگوید.
‏آزمون عملکردی
‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی‏
‏ چینه های رنگی
‏ب‏يان اشيا كمتر از 1بدون شمارش ،درك كاردیناليتی یك مجموعه ،ادامه دادن الگو.
‏ص10
‏دو
‏9
‏از فرزند خود بخواهید تعداد اشیای یک دستهی کمتر از 4 تا را با انگشتان خود به صورتهای مختلف نشان دهد.
‏آزمون عملکردی
‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی/‏
‏چینه های رنگی
‏ن‏مایش كاردیناليتی اشيا باانگشتان دست،درك عملی جهت های راست وچپ،برقراری ارتباط نمایش های یك مفهوم ، برقراری ارتباط بين ادراك كالمی-تصویری ‏–‏دست‏ ‏ورزی
‏ص11
‏دو
‏10
‏اگر فرزند شما تعداد مهرههای یک دسته تا ٤چیز را گفت یک مهره اضافه کنید و بپرسید حاال چند تاست.
‏آزمون عملکردی
‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی
‏چینه های رنگی
‏آشنایی بامفهوم اوليه جمع،تقویت شمارش بدون شمارش ،آشنایی باواژه اضافه كردن واستفاده از آن دریك مفهوم ریاضی ،ادامه دادن الگو
‏ص12
‏دو

 

طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم طرح درس روزانه ورزش اول ابتدایی