👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏درس‏:‏ ‏علوم ‏هدف کلی آموزش: ‏ پایه ‏: ‏سوم‏ ‏ سال تحصیل‏ی 94-95
‏ فعالیت های تکلمیلی
‏ هدف کلی هر جلسه
‏ ‏موضوع و عنوان درس
‏ فصل
‏روز و تاریخ جلسه
‏ هفته
‏ ماه
‏قبل
‏دوره سال
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏ماه مهر
‏قبل
‏دوره سال
‏جلسه دوم
‏جدولی مانند صفحه‏12 کتاب درست کنند و کامل کنند
‏آموزش چگونگی جمع آوری اطلاعات
‏زنگ علوم
‏فصل اول
‏جلسه سوم
‏هفته دوم
‏یک گزارش کامل و طبقه بندی شده از مواد غذایی که در یک روز مصرف می کنند.
‏آموزش جمع آوری اطلاعات به شیوه های (مصاحبه ‏–‏پرسشنامه )
‏زنگ علوم
‏فصل اول
‏جلسه چهارم
‏و اطلاعات جمع آوری کنند می توان ارزشیابی هم محسوب کرد.
‏موضوع داده شود
‏همراه با کارگاه علوم
‏دروه فصل اول
‏جلسه پنجم
‏هفته سوم
‏حل فعالیت های کتاب و
‏استفاده صحیح از خوراکی ها و طبقه بندی آن
‏خوراکی ها
‏فصل دوم
‏جلسه ششم
‏حل ایستگاه فکر وفعالیت کتاب
‏آموزش طبقه بندی مواد غذایی از جمله نشاسته,چربی,پروتئین(ویتامین)
‏خوراکی ها
‏فصل دوم
‏جلسه هفتم
‏هفته چهارم
‏ماه آبان
‏هرکسی برای خودش روی طبقه بندی خوراکی هابنویسددر آخر می پرسیم
‏طبقه بندی خوراکی ها
‏کارگاه علوم همراه با ارزشیابی
‏فصل دوم
‏جلسه هشتم
‏گفت وگو کنید کتاب درسی
‏آموزش انواع حالتهای ماده (جامد,مایع ,گاز)
‏مواد اطراف ما(‏1)
‏فصل سوم
‏جلسه نهم
‏هفته پنجم
‏فعالیت کتاب های درسی
‏آموزش تبدیل شدن ماده به حالتهای دیگر
‏مواد اطراف ما(‏1)
‏فصل سوم
‏جلسه دهم
‏ذوب ,انجماد,و تبخیر
‏آزمایش حباب سازی و آزمایش
‏کارگاه علوم
‏فصل سوم
‏جلسه یازدهم
‏هفته ششم
‏به صورت شفاهی
‏ارزشیابی از کل فصل های ‏3و2و1
‏دوره فصل ‏3و2و1
‏جلسه دوازدهم
‏فعالیت کتاب درسی
‏آموزش اندازه گیری حجم و جرم مایعات
‏مواد اطراف ما(‏2)
‏فصل چهارم
‏جلسه سیزدهم
‏هفته هفتم
‏فعالیت کتاب درسی
‏آموزش اندازه گیری با گرم وکیلو گرم
‏مواد اطراف ما(‏2)
‏فصل چهارم
‏جلسه چهاردهم
‏اندازه گیری با لیوان ‏–‏گرم وکیلو گرم ولیتر
‏کارگاه علوم
‏فصل چهارم
‏جلسه پانزدهم
‏هفته هشتم
‏ارزشیابی از کل فصل های ‏4تا1 به صورت شفاهی.
‏دوره فصل ‏4و3و2و1
‏جلسه شانزدهم
‏در منزل با آب چه کارهایی انجام می دهید.
‏آموزش چرخه آب و آب موجود در کره زمین
‏آب ماده با ا رزش
‏فصل پنجم
‏جلسه هفدهم
‏هفته نهم
‏ماه آذر
‏ر
‏مراحل تشکیل ابر را نقاشی کنند.
‏آموزش اثر تابش نور خورشید و تبخیر چرخه ی آب
‏آب ماده با ا رزش
‏فصل پنجم
‏جلسه هجدهم
‏انجام شود
‏به شیرین و تشکیل ابر
‏آزمایش تبدیل آب شور
‏کارگاه علوم
‏جلسه نوزدهم
‏هفته دهم
‏ازدرس ‏5و4 به صورت شفاهی انجام شود
‏ارزشیابی
‏دوره فصل ‏5و4
‏جلسه بیستم
‏مراحل تشکیل آب های زیر زمینی را نقاشی بکشند
‏آموزش نفوذ آب در انواع خاک در زمین ‏–‏تشکیل آب های زیر زمینی
‏زندگی ما و آب
‏فصل ششم
‏جلسه بیست و یک
‏هفته یازدهم
‏مراحل تشکیل رود و تصفیه آب را بگویند
‏آموزش چگونگی به وجود آمدن رودها
‏زندگی ما و آب
‏فصل ششم
‏جلسه بیست و دو
‏آزمایش آب در انواع خاک ها و مراحل تصفیه آب
‏کارگاه علوم
‏فصل ششم
‏جلسه بیست و سه
‏هفته دوازدهم
‏علوم به صورت شفاهی
‏ارزشیابی از فصل ‏6تا1
‏دوره فصل ‏6تا1
‏دوره فصل ‏6تا1
‏جلسه بیست و چهار
‏گفت وگو کنید صفحه ‏51 انجام شود
‏آموزش انواع منبع نور و آشنایی با بازتابش
‏نور و مشاهده ی اجسام
‏فصل هفتم
‏جلسه ‏اول
‏هفته سیزدهم
‏ماه دی
‏ایستگاه فکرصفحه‏57 انجام شود
‏آموزش انواع آینه و کاربرد آن ها
‏نور و مشاهده ی اجسام
‏فصل هفتم
‏و آزمایش انواع آینه ها
‏آزمایش بازتابش به سطح صیقلی و غیر صیقلی
‏کا رگاه علوم
‏فصل هفتم
‏جلسه ‏سوم
‏به صورت کتبی سوالات در آورده شود
‏ارزشیابی از فصل های‏7و6و5
‏دوره فصل ‏7و6و5
‏جلسه ‏چهارم
‏فعالیت و ایستگاه فکر صفحه ‏60و59
‏آموزش درست کردن انواع خرابی
‏جستجو کنیم و بسازیم
‏فصل هشتم
‏جلسه ‏پنجم
‏نمایش دهید صفحه ‏62
‏آموزش جلوگیری از انواع نشتی ها
‏جستجو کنیم و بسازیم
‏فصل هشتم
‏جلسه ‏ششم
‏هفته شانزدهم
‏آزمایش نشتی یک بطری آّب و جلوگیری از آن و هدایت به گلدان
‏کارگاه علوم
‏فصل هشتم
‏جلسه ‏هفتم
‏انجام شود
‏8تا1 کتاب به صورت کتبی
‏ارزشیابی از فصل های
‏دوره فصل ‏8تا1
‏جلسه ‏هشتم
‏هفته ‏هفدهم
‏ماه بهمن
‏گفت وگو کنید صفحه ‏65 کتاب
‏آموزش و آشنایی با کلمه نیرو و انواع آن
‏نیرو همه جا (‏1)
‏فصل نهم
‏جلسه ‏نهم
‏گفت و گو کنید صفحه ‏69کتاب
‏آموزش اثرات انواع نیرو
‏نیرو همه جا (‏1)
‏فصل نهم
‏جلسه ‏دهم
‏هفته هجدهم
‏آزمایش اثرات و انواع نیرو
‏ازمایش نیرو از همه ی جهات و
‏کارگاه علوم
‏فصل نهم
‏جلسه ‏یازدهم
‏به صورت شفاهی
‏ارزشیابی از فصل ‏9تا5
‏دوره فصل ‏9تا5
‏جلسه ‏دوازدهم
‏هفته نوزدهم
‏فعالیت صفحه‏73 انجام شود.
‏آموزش نیروی کشش زمین و نیرو از همه ی جهات و اندازه گیری
‏نیرو در همه جا ‏(2)
‏فصل دهم
‏جلسه ‏سیزدهم
‏علم در زندگی صفحه ‏79کتاب
‏آموزش اهرم برای جابه جایی جسم در انواع حالتها
‏نیرو در همه جا ‏(2)
‏فصل دهم
‏جلسه ‏چهاردهم
‏هفته بیستم
‏نیرو انجام شود
‏آزمایش صفحه ‏75و 78
‏کارگاه علوم
‏فصل دهم
‏جلسه ‏پانزدهم
‏انجام شود.
‏علوم به صورت شفاهی
‏ارزشیابی از فصل فصل‏10تا1
‏دوره فصل‏10تا1
‏جلسه ‏شانزدهم
‏هفته بیست و یک
‏ماه اسفند
‏فعالیت صفحه ‏81و82 کتاب
‏آموزش گیاهان تک لپه و دو لپه و انواع ریشه
‏بکارید و ببینید
‏فصل یازدهم
‏جلسه ‏هفدهم
‏مشاهده کنید و طبقه بندی کنید صفحه‏85
‏آموزش انواع برگهای گیاهان و انواع تعداد گلبرگ ها در گل های مختلف
‏بکارید و ببینید
‏فصل یازدهم
‏جلسه ‏هجدهم
‏هفته بیست و دو
‏ویژگی های آن ها در رشد گیاه
‏آزمایش طبقه بندی گیاهان و انواع
‏کارگاه علوم
‏فصل یازدهم
‏جلسه ‏نوزدهم
‏کتاب به صورت شفاهی
‏ارزشیابی از فصل ‏11و10
‏دوره فصل ‏11و10
‏جلسه ‏بیستم
‏هفته بیست و سه
‏و اطلاعات جمع آوری کنید وگفت وگو کنید صفحه ‏90کتاب
‏آموزش نیازهای اصلی جانداران و ویژگی های ماهی ها و راه تنفس آن ها
‏هر کدا م جای خود (‏1)
‏فصل دوازدهم
‏جلسه ‏بیست ویکم
‏گفت وگو کنید صفحه‏95کتاب
‏آموزش مراحل تولد تا بلوغ قورباغه و ویژگی تنفس آن ها
‏هر کدا م جای خود (‏1)
‏فصل دوازدهم
‏جلسه ‏بیست ودوم
‏هفته بیست وچهار
‏شش وآبشش در ماهی و انسان
‏آزمایش هوا ددر آب و آزمایش
‏کارگاه علوم
‏فصل دوازدهم
‏جلسه بیست وسوم

 

طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم