👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه علوم پنجم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه علوم پنجم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏طراحی آموزشی درس علوم پایه ی پنجم‏ ابتدایی
‏باسمه تعالی
‏اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان
‏مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گنبدکاوس
‏مجتمع آموزشی وپرورشی ‏...................
‏نام ونام خانوادگی مجری: ‏ ‏ ‏ ‏ آموزشگاه: ‏ ‏ ‏ پایه ی ‏س
‏پنجم‏م اب‏ت‏دایی ‏ ‏ درس علوم ‏فصل : ‏پنج‏ ‏(‏ ‏محیط ومساحت‏ ‏) ‏درس‏ ‏:‏ تغییرات مواد‏ ‏ ‏ ‏ ‏ صفحه ی :‏ ‏85‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعداددانش آموزان: ‏ ‏30‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعدادگروه ها:‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ اجرا:‏ ‏45‏ ‏ دقیقه ‏ ‏ ‏ ‏تاریخ:
‏اهداف
‏الف) هدف کلّی:‏آشنایی با تغییرات مواد
‏ب) اهداف جزئی:
‏1‏-‏ حیطه ی شناختی:‏ خودت ماده را نام ببرد
‏2- حیطه ی مهارتی‏:تغییرات فیزیکی را از تغییرات شیمیایی جدا کند.
‏3- حیطه ی نگرشی‏:نسبت به تغییرات مواد علاقه مند شو‏د .
‏ج‏) اهداف ‏رفتار‏ی:
‏1‏- حیطه ی شناختی:انواع تغییرات مواد را نام ببرد،در حداقل زمان تغییر فیزیکی و شیمیایی را تعریف کند‏.
‏2- حیطه ی مهارتی:‏ تغییرات فیزیکی و شیمیایی را که به طور روزمره با آنها سروکار دارد را آنهم تشخیص ‏بدهد.هن‏گا‏م آزمایش تغییرات فیزیکی را از شیمیایی تشخیص دهد
‏3- حیطه ی نگرشی:‏ به تغییرات موجود در محیط زیست علاقه نشان دهد‏.
‏ابزار
‏وسلیل لازم‏:کتاب ،تخته،تصاویر مختلف در ارتباط با تغییرات ،شمع،یخ،نان کپک زده و ‌..
‏روش تدریس
‏کاوش گری
‏رویکرد حاکم
‏رویکردفطرت گرایی تو‏حیدی برمبنای نظریه ی ساخت گرایی‏(حل مسئله)
‏تعیین موقعیت
‏30 نفردانش آموز پسرکلاس پنج‏م ابتدایی روستایی که اغلب پیش نیازهای مربوط به فصل مواد‏ا درکلاس چهارم ‏ ‏می دانند.
‏الگو‏ی هدف ‏گذاری‏(‏ ‏اهداف تف‏ض‏یلی‏ ‏)‏:‏ ‏ریاضیات پایه ی ‏س‏وّم ابتدایی
‏ ‏عرصه ها
‏عناصر
‏در‏رابطه با خود(خویشتن)
‏دررابطه باخلق(سایرانسان ها)
‏دررابطه با ‏خلقت(طبیعت)
‏دررابطه با خدا
‏تفکّروتعقّل
‏- ‏تفکّرواندیشیدن د‏رمورداین که خودش چگونه توانایی ،‏برای ‏انجام تغییرلت فیزیکی و شیمیایی را ‏دارد.
‏- ‏تفکّرواندیشیدن در‏ ‏مو‏رد این که دوستانش چگونه توانایی ‏،‏ ‏برای‏ انجام تغییرات شیمیایی و فیزیکی را‏ ‏دارند.
‏- تفکّرواندیشیدن درمورداین که ‏چگونه ازمواد پیرامون خودد‏رطبیعت به نحو مطلوب استفاده کند‏.
‏-‏ ‏تفکّر و اندیشیدن ‏در‏ ‏مورد‏ ‏نقش و‏ ‏اهمیت‏ استفاده ازتغییرات مواد‏ درزندگی به عنوان یک موهبت‏ی‏ ‏که خدابه او ارزانی نموده واین که ‏چ‏گون‏ه می توان ‏با استفاده ی ‏ درست‏ از مواد پیرامون‏ ‏رضایت خدا‏وند‏را‏ ‏فراهم نمود.
‏ایمان وباور
‏باورد‏اشتن توانایی خودش جهت این ‏که وی می تواند انواع تغییرات را از هم تشخیص دهد‏.
‏باورداشتن توانایی دوستانش وکمک به آنان جهت این که انها میتوانند انواع تغیرات را آنهم تشخیص‏ دهند‏.
‏باورداشتن به این که‏ از تغییراتی دراختیار داشته‏ به عنوان یکی ازنعمت های موجوددر طبیعت ‏به ‏درستی ‏استفاده ‏کند.
‏ا‏یمان داشتن ‏به قدرت خدا که این ‏همه ‏مواد‏ جذّاب‏ را ‏در‏ ‏اختیار‏انسان‏ ‏قرارداده ‏است.
‏علم
‏تغییرات فیزیکی و شیمیایی را تعریف کند
‏اطلاعات خود‏ ‏ر‏ا در مو‏رد انواع تغییرات‏ ‏در‏ ‏اختیار دوستانش قرارمی دهد.
‏روش مشاهده انواع تغییرات‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏طبیعت ‏را‏توضیح می دهد.
‏خدا‏وند‏ ‏را‏ ‏به عنوان دقیق ترین ایجاد ‏کننده تغییرات مواد ‏ ‏نام می برد.
‏عمل
‏با مشاهده تصاویر نوع تغییرات آن را بیان کند
‏ازتوانایی‏ ‏خود در‏ ‏جهت‏ ‏کمک‏ به‏ دوستانش‏ ‏برای انجام انواع تغییرات ‏استفاده ‏می کند.
‏از تغییرات موجود درطبیعت برای ‏مشاهده دقیق از دست بهتر استفاده کند‏.
‏همیشه خدارابه عنوان تواناتر از خودو عامل اصلی توانایی‏ خود درموقع کاربا ابزار‏می داند.
‏اخلاق
‏با رعایت خونسردی و‏ ‏اخلاق‏ نیکو به انجام تغییرات بپرداز‏د‏.
‏درموقع کارگروهی ‏،رفتارمناسبی در برابر دوستانش ازخودنشان می دهد.
‏درمقابل حف‏ا‏ظت ونگه داری ازوسایل اندازه گیری خود ودی‏گران وتمام چیزهای موجود درطبیعت‏،احساس مسئولیت نشان می دهد.
‏همیشه خداوند را ناظر دقیق رفتار و صاحب تمام الاختیار‏ ‏وسایل واشیاء ‏ ‏می داند.
‏فرآیندیاددهی- یادگیری
‏عنوان فعّالیت
‏ ‏فعّالیت یاددهی - یادگیری
‏پیش نیازها
‏نوع سبک
‏شناختی
‏ابزار
‏روش تدریس
‏روش ارز یابی
‏محیط آموزشی
‏مدت زمان
‏امورمقدماتی
‏معلّم:‏ ورود- سلام واحوال پرسی ودقّت دروضع روحی،روانی وجسمی فراگیران- حضوروغیاب- تلاوت قرآن- بررس‏ی تکالیف جلسه ی قبل
‏فراگیران‏: مواردخواسته شده رابه نحو مطلوب انجام می دهند.
‏حضورفراگیران در‏کلاس - ‏ ‏آوردن تکالیف درسی
‏کلامی
‏وسایل تشویق
‏پرسش وپاسخ
‏ثبت مشاهدات ‏(فهرست وارسی)
‏کلاس درس
‏3 دقیقه
‏سنجش آغازین
‏الف) تعیین رفتارورودی‏: دررابطه با پیش دانسته های قب‏لی
‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد اشکل های مختلف مواد را بیان کندد‏.
‏فراگیران‏: ‏با اندکی مکث انواع شکل های مواد را بیان نی کنند‏.
‏ب) پیش آزمون: دررابطه بادرس جدید
‏معلّم:‏ انواع تغییرات مواد را نام ببرید‏.
‏معلّم:‏ ‏تغییرات مواد چه حسن هایی دارند؟
‏فراگیران‏: بیشترآن‏ان پاسخ های مناسبی نمی دهند.
‏معلّم:‏ بچه ها درس امروز مابرای پاسخ به این پرسش‏ ها‏ می باشد.
‏-اشکال مختلف مواد در پایه های قبل
‏کلامی
‏کلامی
‏کاوش گری
‏پرسش وپاسخ
‏آ‏زمون عملکردی
‏مشاهده ی رفتار
‏(مقیاس درجه بندی)
‏کلاس درس
‏4‏دقیقه
‏گروه بندی ‏وایجادانگیزه
‏معلم‏: تصاویر مختلفی از انواع تغییرات را بین دانش آموزان پخش می کند و به گروه بندی آنها می پردازد.
‏فراگیران‏: ‏بعدازاستقراردرگروه خود تنوع تغییرلت نوجود در تصاویر را ‏مقایسه کرده وتوضیح می دهند ‏.
‏کلاس ‏چهارم
‏دست ورزی
‏وکلامی
‏انواع تصاویر از تغیی‏رات فیزیکی و شیمیایی
‏کارآیی تیم‏ و
‏حل مسئله
‏آزمون عملکردی
‏کلاس درس
‏4‏دقیقه
‏ارائه ی درس
‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد‏به تصویرعنوانی درس توجه کرده ودرگروه مشورت ‏وبه کلاس گزارش دهند.
‏فراگیران‏: ‏برداشت خودراازتصویرعنوانی به کلاس ‏گزارش می دهند.
‏فعّالیت‏ دست ورزی‏ ‏خارج ازکتاب
‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد چند نمونه از تغییراتی که روزانه آنها را مشاهده می کنند را بیان کنند‏.
‏فراگیران‏: هر کدام از دانش آموزان بسته به تجربیات و مشاهدات خود به ذکر چند تغییر می پردازند‏.
‏برگشت به تصویرعنوانی
‏معلّم:‏ ازفراگیران ‏درمورد موضوعات م‏ربوط به تغییرلت مواد ز تصویرعنوانی سؤال می ‏پ‏رسد.
‏فراگیران‏:‏ به سؤالات معلّم پاسخ می دهند.
‏فعّالیت‏ دست ورزی‏ کتاب درسی
‏معلّم:‏ بچّه ها کتاب درسی ‏راباز کرده وفعالیتهای درس ‏را هرکس انجام دهدودلیلش رابرای گروه خودبیان کند.
‏فراگیران‏: ‏بعد ازانجام ‏درموردهرفعّالیت ت‏وضیح می دهند.
‏معلّم:‏ بچّه ها بقیه فعالیت را ‏ هرکس انجام دهد و دلیلش رابرای گروه خودبیان کند.
‏فراگیران‏: بعد ازانجام درموردهرفعّالیت توضیح می دهند.
‏کاردرکلاس
‏معلّم:‏ بچّه ها فکر کنید صفحه ده را انجام دهند
‏فراگیران‏: مشغول ان‏جام فکر کنید شده ومعلّم نظارت می ‏کند.
‏کلاس چهارم و سوم
‏کلاس چهارم و سوم
‏کلاس سوم و چهارم
‏کلاس ‏سوم‏ و جهارم
‏کلاس سوم و چهارّم
‏کلامی
‏دست ورزی
‏تصویری وکلامی
‏تصویری
‏وکلامی
‏دست ورزی
‏تصویری وکلامی
‏تصویری
‏کتاب درسی
‏کتاب درسی
‏کتاب درسی
‏کت‏اب درسی
‏، کتاب درسی
‏کارآیی تیم
‏کارآیی تیم ‏و
‏حل مسئله
‏پر‏سش وپاسخ
‏کارآیی تیم و
‏پرسش وپاسخ
‏حل مسئله
‏آزمون عملکردی
‏آزمون عملکردی
‏پرسش شفاهی
‏آزمون عملکردی
‏آزمون عملکردی
‏کلاس درس
‏2‏0‏د‏قیقه

 

طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی