👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏...............
‏سال تحصیلی:‏94-93
‏پایه:‏ پنجم ابتدایی
‏نام درس:‏ ‏قرآن
‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات
‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏------
‏آشنایی با دانش آموزان
93/7/1
‏جلسه ‏اول
‏هفته اول
‏مه‏ـــــــ‏ر م‏ــــــ‏اه
‏1
‏درس اول –جلسه اول
93/7/5
‏جلسه دوم
‏3
‏جلسه دوم
93/7/6
‏جلسه سوم
‏5
‏جلسه سوم
93/7/8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏7
‏جلسه چهارم
93/7/12
‏جلسه دوم
‏--‏----‏--
‏عید سعید قربان -تعطیل
93/7/13
‏جلسه سوم
‏10
‏درس ‏دوم‏ ‏–‏جلسه اول
93/7/15
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏11
‏جلسه دوم
93/7/‏19
‏جلسه دوم
‏13
‏جلسه سوم
93/7/2‏0
‏جلسه سوم
‏15
‏جلسه چهارم
93/7/2‏2
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/7/2‏6
‏جلسه دوم
‏18
‏درس‏ سوم‏ ‏–‏جلسه اول
93/7/2‏7
‏جلسه سوم
‏19
‏جلسه دوم
93/7/‏29
‏جلسه چهارم
‏21
‏جلسه سوم
93/‏8/‏3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آبــــا ن مـــــا ه
‏23
93/‏8/‏4
‏جلسه دوم
‏26
‏درس ‏چهارم‏ ‏–‏جلسه اول
93/‏8/‏6
‏جلسه سوم
‏27
‏جلسه دوم
93/‏8/‏10
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏29
‏جلسه سوم
93/‏8/‏11
‏جلسه دوم
‏------
‏عاشورای حسینی -تعطیل
93/‏8/‏1‏3
‏جلسه سوم
‏33
‏جلسه چهارم
93/‏8/‏1‏7
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏8/‏18
‏جلسه دوم
‏36
‏درس‏ پنجم‏ ‏–‏جلسه اول
93/‏8/‏20
‏جلسه سوم
‏37
‏جلسه دوم
93/‏8/‏2‏4
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏39
‏جلسه سوم
93/‏8/‏2‏5
‏جلسه دوم
‏41
‏جلسه چهارم
93/‏8/‏2‏7
‏جلسه سوم
‏44
‏درس ‏ششم‏–‏جلسه اول
93/‏9/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آذ ر مـــــــا ه
‏45
‏جلسه دوم
93/‏9/‏2
‏جلسه دوم
‏47
‏جلسه سوم
93/‏9/‏4
‏جلسه سوم
‏49
‏جلسه چهارم
93/‏9/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏9/‏9
‏جلسه دوم
‏52
‏درس ‏هفتم‏–‏جلسه اول
93/‏9/‏1‏1
‏جلسه سوم
‏53
‏جلسه دوم
93/‏9/‏1‏5
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏55
‏جلسه سوم
93/‏9/‏1‏6
‏جلسه دوم
‏59
‏جلسه چهارم
93/‏9/‏1‏8
‏جلسه سوم
‏------
‏اربعین حسینی -تعطیل
93/‏9/‏2‏2
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏62
‏درس ‏هشتم‏–‏جلسه اول
93/‏9/‏2‏3
‏جلسه دوم
‏63
‏جلسه دوم
93/‏9/‏2‏5
‏جلسه سوم
‏65
‏جلسه سوم
93/‏9/‏29
‏جلسه چهارم
‏شهادت امام رضا (ع) تعطیل
93/‏10/‏2
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏دی مــــــــا ه
‏67
‏جلسه چهارم
93/‏10/‏6
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏7
‏جلسه سوم
‏70
‏درس‏ نهم‏ ‏–‏جلسه اول
93/‏10/‏9
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏71
‏جلسه دوم
93/‏10/‏1‏3
‏جلسه دوم
‏73
‏جلسه سوم
93/‏10/‏1‏4
‏جلسه سوم
‏75
‏جلسه چهارم
93/‏10/‏1‏6
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏----
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏2‏0
‏جلسه دوم
‏78
‏درس‏ ‏دهم‏ ‏–‏جلسه اول
93/‏10/‏2‏1
‏جلسه سوم
‏79
‏جلسه دوم
93/‏10/‏2‏3
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏81
‏جلسه سوم
93/‏10/‏2‏7
‏جلسه دوم
‏83
‏جلسه چهارم
93/‏10/‏28
‏جلسه سوم
‏----
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏30
‏جلسه چهارم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏86
‏درس‏ ‏یازدهم‏ ‏–‏جلسه اول
93/‏11/‏4
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏بهمـــن مــــا ه
‏87
‏جلسه دوم
93/‏11/‏5
‏جلسه دوم
‏89
‏جلسه سوم
93/‏11/‏7
‏جلسه سوم
‏93
‏جلسه چهارم
93/‏11/‏11
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏12
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏14
‏جلسه سوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏18
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏19
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏21
‏جلسه سوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏25
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏26
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏2‏8
‏جلسه سوم
‏96
‏درس‏ ‏دوا‏زدهم‏ ‏–‏جلسه اول
93/‏12/‏2
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏اســـــفند مـــــا ه
‏97
‏جلسه دوم
93/‏12/‏3
‏جلسه دوم
‏99
‏جلسه سوم
93/‏12/‏5
‏جلسه سوم
‏101
‏جلسه چهارم
93/‏12/‏9
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏-----
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏12/‏10
‏جلسه دوم
‏-----
‏بررسی کتاب
93/‏12/‏12
‏جلسه سوم
93/‏12/‏16
‏جلسه اول
‏هفته سوم
93/‏12/‏17
‏جلسه دوم
93/‏12/‏19
‏جلسه سوم
93/‏12/‏23
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
93/‏12/‏24
‏جلسه دوم
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏فروردین مـــــــا ه
‏جلسه دوم
‏جلسه سوم
9‏4/‏1/‏15
‏جلسه اول
‏هفته دوم
9‏4/‏1/‏16
‏جلسه دوم
9‏4/‏1/‏18
‏جلسه سوم
9‏4/‏1/‏22
‏جلسه اول
‏هفته سوم
9‏4/‏1/‏23
‏جلسه دوم
9‏4/‏1/‏25
‏جلسه سوم
9‏4/‏1/‏29
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
9‏4/‏1/‏30
‏جلسه دوم
‏-----
‏-------------------------------
‏-----
‏جلسه سوم
9‏4/‏2/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏اردیبهشـت مــــــــا ه
9‏4/‏2/‏5
‏جلسه دوم
9‏4/‏2/‏6
‏جلسه سوم
9‏4/‏2/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
9‏4/‏2/‏12
‏جلسه دوم
‏ولادت حضرت علی (ع) تعطیل
9‏4/‏2/‏13
‏جلسه سوم
9‏4/‏2/‏15
‏جلسه اول

 

طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه علوم پنجم طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی