👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏باسمه تعالی
‏اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان
‏مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گنبدکاوس
‏مجتمع آموزشی وپرورشی ‏...................
‏نام ونام خانوادگی مجری: ‏ ‏مجید وزیری ‏–‏علی میرزا شرفی‏ ‏ آموزشگاه:‏بزرگمهر‏ ‏ ‏ پایه‏:اول‏ ‏ ‏درس‏ :فارسی‏ ‏فصل : ‏2‏ ‏درس‏ ‏:‏1‏ ‏ ‏ ‏ ‏ صفحه ی :‏27‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعداددانش آموزان: ‏ ‏33‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعدادگروه ها:‏8‏ ‏ ‏ ‏ ‏مدت زمان اجرا:‏ ‏45‏ ‏ دقیقه ‏ ‏ تاریخ:‏1‏2/3/1396
‏اهداف
‏الف) هدف کلّی:‏ ‏آشنایی دانش آموزان با صدای حرف ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)
‏ب) اهداف جزئی:
‏1‏-‏ حیطه ی شناختی: ‏ -دانش آموز با صدای ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏آشنا شود.‏محل قرار گرفتن ان درکلمه.
‏2- حیطه ی مهارتی:‏بتواند نشانه‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏رادر کلمات نشان دهد.دور انها خط بکشد.
‏3- حیطه ی نگرشی:‏.‏به انجام کار گروه‏ی ضمن کمک به دوستانش،علاقه نشان ‏دهد.‏ با مدرسه و کارکنان ‏ان همکاری کند.‏ حروف را در کلمه رنگ امیزی کند
‏ج) اهداف رفت‏اری:
‏1‏- حیطه ی شناختی:‏شناخت‏ ‏کلماتی که صدای اول آن ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏ باشد‏-‏ کلماتی که در وسط صدای ‏(آ –ا‏)‏ ‏(بـ – ب)‏داشته باشند- کلماتی که در آخر صدای ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏ داشته باشند‏.
‏2- حیطه ی مهارتی‏:‏بتواند حروف کوچک وبزرگ را تشخیص دهد،بنویسدوجاگذاری کند.‏ در نظافت مدرسه و کلاس کوشا باشد.‏املای درست انها را بنویسد.‏  
‏3- حیطه ی نگرشی:‏ درفرآیند تدریس ‏به‏ حرکات لب وادای کلمات دقت کند.‏ کلمات ناقص را با یکی از شکل صدای ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏کامل کند‏.
‏ابزار
‏کتاب-گچ-تخته-کپی تصاویر کتاب-لوحه حروف-‏ ‏کارت ّهای تصوَیری- بادام ـ خمیر بازی‏.رنگ ابی
‏روش تدریس
‏پزسش و پاسخ ـ تصویرخَواًنی ـ فعال گروهیی ـ مجسم ـ ًنیمه مجسم
‏رویکرد حاکم
‏تعیین موقعیت
‏3‏3‏ نفردانش آموز پسرکلاس ‏اول‏ ابتدایی که اغلب پیش نیازهای مربوط به ‏بخش2‏ را در‏اوایل کتاب خوانده اندو‏ می دانند.
‏الگو‏ی هدف ‏گذاری‏(‏ ‏اهداف تف‏ض‏یلی‏ ‏)‏:‏ ‏فارسی ‏پایه ی ‏اول ‏ابتدایی
‏ ‏عرصه ها
‏عناصر
‏دررابطه با خود(خویشتن)
‏دررابطه باخلق(سایرانسان ها)
‏دررابطه با ‏خلقت(طبیعت)
‏دررابطه با خدا
‏تفکّروتعقّل
‏- ‏تفکّرواندیشیدن د‏رمورداین که‏ اب چگونه به وجود می اید‏.‏باران چطور تشکیل می شود.
‏- ‏تفکّرواندیشیدن در‏ ‏مو‏رد این که دوستانش چگونه توانایی ‏بهره برداری ومصرف اب رادارند.
‏- تفکّرواندیشیدن درمورداین که ‏چگونه ازمحیط پیرامون خودد‏رطبیعت به نحو مطلوب استفاده کند‏.
‏-‏ ‏تفکّر و اندیشیدن ‏در‏ ‏مورد‏ ‏نقش و‏ ‏اهمیت‏ استفاده از‏اب وباران‏ درزندگی به عنوان یک موهبت‏ی‏ ‏که خدابه او ارزانی نموده واین که ‏چ‏گونه می توان ‏با استفاده ی ‏ درست‏ ازمحیط پیرامون‏ ‏رضایت خدا‏وند‏را‏ ‏فراهم نمود.
‏ایمان وباور
‏باورد‏اشتن توانایی خودش جهت این که ‏می تواند اب مورد نیاز خود را‏از باران ‏تامین کند.
‏باورداشتن توانایی دوستانش وکمک به آنان جهت این که با ‏همکاری هم مسایل مربوط به اب را حل کنند.
‏باورداشتن به این که‏ ازمحیط های دراختیار داشته‏ به درستی وبه اندازه بهره ببریم.
‏ا‏یمان داشتن ‏به قدرت خدا که این ‏همه ‏اب وباران در اختیار ما قرار داده است.
‏علم
‏باور به این که می توانداب ها وباران ها راباکمک علم خود به کنترل در بیاورد.
‏اطلاعات خود‏ ‏ر‏ا جهت ‏توزیع مصرف وصرفه جویی اب برایکمک به دوستان بروز کند.
‏بهره برداری عادلانه از محیط طوری که نظم طبیعت به هم نخورد.
‏خدا‏وند‏ ‏را‏ ‏به عنوان ‏افریننده ی علم در نظر بگیرد وایمان داشته باشد.
‏عمل
‏با کمک ابزارهای نوین وجدید اب سالم وتصفیه شده را به مردم برساند.
‏ازتوانایی‏ ‏خود در‏ ‏جهت‏ کمک به دوستانش ‏در رساندن وتوزیع اب بهره ببردوبادوستانش مشورت کند.
‏ازوسایل موجود درطبیعت برای ‏خدمت رسانی به مردم استفاده کند.با تاکید بر حفظ طبیعت.
‏همیشه خدارابه عنوان ‏یاری رسان به خود درانجام کارها می داند.
‏اخلاق
‏با رعایت خونسردی و‏ ‏اخلاق‏ مناسب‏ ‏و‏رفتار خوب دیگران را ازخودراضی نگه می دارد.
‏درموقع کارگروهی ‏،رفتارمناسبی در برابر دوستانش ازخودنشان می دهد.
‏درمقابل حف‏ا‏ظت ونگه داری ازوسایل‏ خود ودی‏گران وتمام چیزهای موجود درطبیعت‏،احساس مسئولیت نشان می دهد.
‏همیشه خداوند را ناظر دقیق رفتار و ‏اعمال خود می بیندو اخلاق را در همه شرایط حفظ می کند.
‏فرآیندیاددهی- یادگیری
‏عنوان فعّالیت
‏ ‏فعّالیت یاددهی - یادگیری
‏پیش نیازها
‏نوع سبک
‏شناختی
‏ابزار
‏روش تدریس
‏روش ارز یابی
‏محیط آموزشی
‏مدت زمان
‏امورمقدماتی
‏معلّم:‏ ورود- سلام واحوال پرسی ودقّت دروضع روحی،روانی وجسمی فراگیران-‏فضای فیزیکی کلاس-‏ حضوروغیاب- تلاوت قرآن- بررسی تکالیف جلسه ی قبل
‏فراگیران‏: مواردخواسته شده رابه نحو مطلوب انجام می دهند.
‏حضورفراگیران در‏کلاس - ‏ ‏آوردن تکالیف درسی
‏کلامی
‏وسایل تشویق
‏پرسش وپاسخ
‏ثبت مشاهدات ‏(فهرست وارسی)
‏کلاس درس
‏3 دقیقه
‏سنجش آغازین
‏الف) تعیین رفتارورودی‏: دررابطه با پیش دانسته های قبلی
‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد‏نشانه ها را در کلمات رنگ امیزی کنند.
‏فراگیران‏: ‏با مدادرنگی نشانه ها را رنگ می زنند.
‏معلّم:‏ ‏ازفراگیران می ‏خواهد‏روش کارخود را‏با دوستانشان مقایسه ‏کرده ‏وتوضیح دهند.
‏فراگیران‏: ‏روش کارخود‏ رابا دو‏ستانشان مقایسه ‏کرده‏ ‏و‏ ‏توضیح می دهند.
‏ب) پیش آزمون: دررابطه بادرس جدید
‏معلّم:‏ ‏به ‏نشانه های رنگ شده چه می گویند‏؟
‏معلّم:‏ چرا ‏بعضی نشانه ی کلمه رارنگ می ‏ کنیم؟
‏فراگیران‏: بیشترآنان پاسخ های مناسبی نمی دهند.
‏معلّم:‏ بچه ها درس امروز مابرای پاسخ به این پرسش‏ ها‏ می باشد.
‏- کار با ‏مدادرنگی در پیش دبستانی
‏- کار با مدادرنگی در پیش دبستانی
‏حل مسئله و‏درس یک ‏کلاس دوّم
‏دست ورزی
‏دست ورزی
‏وکلامی
‏کلامی
‏کتاب مدادرنگی
‏مجسم وغیر مجسم
‏مجسم وغیر مجسم
‏پرسش وپاسخ توضیحی
‏مشاهده و وارسی
‏مشاهده ی رفتار
‏رنگ امیزی
‏مشاهده ی رفتار
‏رنگ امیزی
‏کلاس درس
‏4‏دقیقه
‏گروه بندی وایجادانگیزه
‏معلّم:‏ فراگیران‏رابه گروه های مختلف‏ گروه بندی می کندوازآنان می خواهد‏نشانه های ‏ خودرا ‏از نظر شکل نوشتاری وکوچک وبزرگ بودن نشانه ها‏ ‏با هم مقایسه کرده وحدس ‏بزنند‏که کدام‏ ‏درست تر وبهتر نوشته شده است‏ ‏ونتایج رابرای دوستانشان توضیح دهند.
‏فراگیران‏: ‏بعدازاستقراردرگروه خود‏نشانه ها را با هم مقایسه کرده نتایج را گزارش دادند.
‏پیش دبستانی
‏دست ورزی
‏وکلامی
‏نشانه های جدا گانه
‏کارآیی تیم‏ و
‏توضیحی
‏مشاهده وشفاهی
‏کلاس درس
‏4‏دقیقه
‏ارائه ی درس
‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد‏به تصویرعنوانی ‏درس‏ توجه کرده ودرگروه مشورت ‏وبه کلاس گزارش دهند.
‏فراگیران‏: ‏برداشت خودراازتصویرعنوانی به کلاس ‏گزارش می دهند.
‏فعّالیت دست ورزی‏ خارج ازکتاب
‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهددوتا‏برای هر نشانه سه کلمه پیدا دور حروف خط بکشند‏وپس از مشورت درگروه ‏به کلاس گزارش دهند.
‏فراگیران‏: ‏برای هر نشانه سه کلمه پیدا کردند‏وپس ازمشورت و‏مقایسه ‏به کلاس ‏گزارش می دهند.
‏برگشت به تصویرعنوانی
‏معلّم:‏ ازفراگیران ‏درمورد موضوعات مربوط به ‏اب وباران‏ از تصویرعنوانی سؤال می ‏پ‏رسد.
‏فراگیران‏:‏ به سؤالات معلّم پاسخ می دهند.
‏فعّالیت‏ دست ورزی‏ کتاب درسی
‏معلّم:‏ بچّه ها کتاب درسی صفحه ی ‏29‏ راباز کرده وفعالیت‏ ببین وبگو وبه دوستانت بگو‏ را هرکس انجام دهدودلیلش رابرای گروه خودبیان کند.
‏فراگیران‏: ‏بعد ازانجام ‏درموردهرفعّالیت توضیح می دهند.
‏معلّم:‏ بچّه ها صفحه ی ‏29‏ فعالیت ‏و‏بگردو پیدا کن وبازی‏ را هرکس انجام دهد و دلیلش رابرای گروه خودبیان کند.
‏فراگیران‏: بعد ازانجام درموردهرفعّالیت توضیح می دهند.
‏کاردرکلاس
‏معلّم:‏ بچّه ها‏خلاصه کتاب داستانی را که جلسه ی قبل خوانده اند را بنویسند‏.
‏فراگیران‏: مشغول انجام کاردرکلاس شده ومعلّم نظارت می کند.
‏معلّم:‏ بچّه ها ‏نکات اخلاقی داستان خود را بنویسید ودسته بندی کنید.
‏فراگیران‏: مشغول انجام کاردرکلاس شده ومعلّم نظارت می کند.
‏کلاس اول نیم سال اول
‏کلاس اول و‏ نیم سال اول
‏کلاس اول و نیم سال اول
‏کلاس اول و نیم سال اول
‏کلاس اول و نیم سال اول
‏کلامی
‏دست ورزی
‏تصویری وکلامی
‏تصویری
‏وکلامی
‏دست ورزی
‏تصویری وکلامی
‏تصویری
‏وکلامی
‏کتاب درسی
‏کتاب درسی مداد
‏کتاب درسی
‏مداد ، ،کتاب درسی
‏کاغذ
‏مداد ،کتاب درسی،کاغذ
‏کارآیی تیم
‏کارآیی تیم ‏و
‏حل مسئله
‏پرسش وپاسخ
‏کارآیی تیم و
‏پرسش وپاسخ
‏حل مسئله
‏آزمون عملکردی
‏آزمون عملکردی
‏پرسش شفاهی
‏آزمون عملکردی
‏آزمون عملکردی
‏کلاس درس
‏2‏0‏دقیقه
‏عنوان فعّالیت
‏ فعّالیت یاددهی - یادگیری
‏پیش نیازها
‏نوع سبک
‏شناختی
‏ابزار
‏روش تدریس
‏روش ارز یابی
‏محیط آموزشی
‏مدت زمان
‏جمع بندی ونتیجه گیری
‏معلّم:‏ بچّه ها هرچه ازدرس امروز یادگرفته ایدراابتدابرای دوستانتان تعریف کنید وسپس دردفترفعّالیت خودبنویسیدتابرای کلاس بخوانید.
‏فراگیران‏: طبق نظر معلّم فعّالیت را انجام می دهند.
‏کلاس اول و‏نیم سال اول
‏کلامی
‏کتاب درسی،‏مداد‏،دفتر
‏پرسش وپاسخ
‏مشاهده ی رفتار
‏و وارسی
‏کلاس درس
‏4دقیقه

 

طرح درس روزانه روزانه شیمی سه طرح سالانه تمام دروس چهارم نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم طرح درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی