👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نظریه ها و روش های طراحی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نظریه ها و روش های طراحی

نظریه اثباتی
ساختن نظریه کیفیتی از توصیف جهان است.
فرآیندی خلاقانه و ساختاری مفهومی برای نظم دادن و
تحلیل مشاهدات است.
هدف، استفاده از قابلیت این ساختارها برای تحلیل
اتفاقات روزمره و پیش بینی اتفاقات آینده است.
ارزش نظریه اثباتی به قابلیت تحلیل و قدرت پیش بینی
آن است.

نظریه ها و روش های طراحی حجاب و عفاف حجاب و عفاف چهل حدیث پیشگیری از جرم و گناه