👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

روش تحقیق

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

روش تحقیق

علم چون گذشته، زاده بارقه ناگهانی بلوغ و انديشه يک يا چند
دانشمند معدود نیست؛ بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین
حال سازمان يافته است تا به حل يک مسأله يا دشواری ذهنی و
يا عملی نايل آيد.
• تحقیق علمی، يعنی کار منظم و پیگیر در کشف و فهم، که به نظريه
ای برای تعمیم منتهی شود.
• تحقیق عبارت است از يک عمل منظم که در نتیجة آن، پاسخهايی
برای سوالهای موردنظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست
می آيد.
• پژوهش علمی، بررسی نظام يافته و کنترل شده در مورد پديده های
طبیعی است که روابط احتمالی بین اين پديده ها به وسیله نظريه و
فرضیه هدايت می شوند .

نظریه ها و روش های طراحی درمورد گیاهان دارویی نظریه ها و روش های طراحی حجاب و عفاف