👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

روش تحقیق بیان مسأله، اهداف، طرح فرضیه ها و انواع متغیرها

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

روش تحقیق بیان مسأله، اهداف، طرح فرضیه ها و انواع متغیرها

درباره موضوع مورد پژوهش چه اطلاعاتی داریم؟
• مسأله به چه میزان، در چه زمانی، كجا و براي چه جامعه اي
اتفاق می افتد؟
• چرا موضوع مورد پژوهش مهم است؟ توصیف مساله: تفاوت
آنچه كه هست و آنچه كه باید باشد.
• نقاط كور پژوهشگران قبلی چه مطالبی هستند و چگونه قابل
رفع هستند؟ ذكر پژوهش هاي قبلی و همراه با آن پرسش
هاي باقیمانده

روش تحقیق راه های تقویت حافظه نظریه ها و روش های طراحی درمورد گیاهان دارویی